Najczęściej Zadawane Pytania

Sprawy ogólne

 1. Jakie usługi można wykonać w ramach NFZ?
 2. Jak długo muszę czekać na usługi refundowane przez NFZ?
 3. Dostęp do dokumentacji medycznej?
 4. W jakich godzinach czynny jest Szpital Eskulap i Przychodnie?
 5. Sposoby płatności
 6. W jaki sposób potwierdzić ubezpieczenie w NFZ?

Hospitalizacja i leczenie operacyjne 

 1. Co trzeba zrobić aby poddać się operacji w Szpitalu Eskulap?
 2. Czy przed zabiegiem muszę szczepić się przeciw WZW typu B?

Leczenie ambulatoryjne i diagnostyka obrazowa

 1. Jak umówić się na wizytę / badanie refundowaną przez NFZ?
 2. Nie mogę przyjść na wizytę / badanie – co zrobić?
 3. Mam umówioną wizytę / badanie, o ile wcześniej muszę przyjść?
 4. Jakie pończochy uciskowe potrzebuję do zabiegów skleroterapii? Jak je zamówić?

Jakie usługi można wykonać w ramach NFZ?

W ramach umowy z NFZ można skorzystać z usług wykonywanych w:

 • Poradni chirurgii naczyń
 • Poradni chorób naczyń
 • Poradni neurologicznej
 • Poradni kardiologicznej
 • Pracowni rezonansu magnetycznego
 • Pracowni tomografii komputerowej
 • Oddziale intensywnej terapii
 • Oddziale neurologii
 • Oddziale chirurgii naczyń
 • Oddziale chirurgii ogólnej
  – operacje i badania endoskopowe przewodu pokarmowego
 • Oddziale neurochirurgii
 • Oddziale otolaryngologii
 • Oddziale ortopedii

Jak długo muszę czekać na usługi refundowane przez NFZ?

Oczekiwanie na usługi refundowane przez NFZ jest spowodowane tzw. limitami ustalonymi z NFZ. W związku z tym jestśmy zobligowani przez NFZ do prowadzenia listy pacjentów oczekujących na dany rodzaj usługi.

Kolejki na konsultacje i zabiegi wykonywane w Szpitalu Eskulap należą do dłuższych w regionie. No operację średnio oczekuje się około roku, na konsultację średnio 3 miesiące. Wielu pacjentów woli dłużej czekać na świadczenie w renomowanej placówce. Czas oczekiwania na poszczególne usługi jest zmienny i zależny od ilości Pacjentów oczekujących oraz ilości pacjentów rzeczywiście zgłaszających się na wybrane usługi.

O terminie operacji w Szpitalu Eskulap informujemy telefonicznie z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Kliknij aby sprawdzić przybliżony czas oczekiwania na zabiegi i konsultacje w Szpitalu Eskulap.

Kliknij aby na stronie NFZ sprawdzić czas oczekiwania na świadczenia refundowane przez NFZ.


W jakich godzinach czynny jest Szpital Eskulap?

 • Recepcja i Rejestracja Poradni i Diagnostyki Obrazowej – godz. 7 – 21
 • Rehabilitacja – godz. 7 – 21
 • Punkt pobierania krwi i badań laboratoryjnych – godz. 7 – 11
 • Sekretariat Dyrekcji godz. 8 – 16
 • Oddziały szpitalne Oddziały czynne są  w trybie 24 / 7.
  Odwiedziny pacjentów odbywają się
  – w dni robocze w godz. od 14 do 17
  – w dni wolne od pracy w godz. od 11 do 17.

Dostęp do dokumentacji medycznej?

Zgodnie z zapisami wymienionego rozporządzenia, zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do zachowania poufności i ochrony danych osobowych przy udostępnianiu dokumentacji medycznej pacjent. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2012.0.159 t.j.

W Szpitalu Eskulap kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest, za pokwitowaniem odbioru, odpłatnie na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej ( wniosek do pobrania tutaj ) powinien zostać złożony w Recepcji Szpitala Eskulap lub Centrum Medycznego Eskulap z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszt przygotowania kopii 1 strony wynosi 50 groszy. Koszt udostępnienia dokumentacji na elektronicznym nośniku danych wynosi 10 gr.

Kto jest uprawniony do udostępnienia dokumentacji medycznej (Art. 26 Ustawy):

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 zlecenie przeprowadzenia kontroli, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ust. 1;
11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 zasady prowadzenia kontroli, ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
5. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

Opłaty za udostępniania dokumentacji medycznej (Art. 28):

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 warunki udostępniania dokumentacji medycznej pkt 2 i 5 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 samodzielność finansowa Zakładu ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) i art. 121 stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).
2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 1.
3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 warunki udostępniania dokumentacji medycznej pkt 2 i 5 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
4. Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 wymiar składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – podstawapkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.


W jaki sposób można zapłacić za usługi medyczne?

 • Gotówką
 • Kartą płatniczą
 • Przelewem na konto:
  ESKULAP BIS S.C. Ewa Molska Stanisław Molski
  ul. Koperkowa 2
  86-031 Osielsko
  Bank: PKO BP 42 1020 1068 0000 1002 0378 7652
  SWIFT: BPKOPLPW

Czy przed zabiegiem muszę szczepić się przeciw WZW typu B?

Każdemu pacjentowi przed operacją lub zabiegiem zalecamy szczepienia podstawowe w schemacie 0-1-6 miesięcy. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych w schemacie podstawowym.

U osób zdrowych nie podaje się dawki przypominającej szczepionki. Osobom przewlekle chorym (zwłaszcza dializowanym oraz z niedoborami odporności) należy podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m.)

W razie wątpliwości lub sytuacji szczególnych zalecamy kontakt z:

Wojewódzki Konsultacyjny Punkt Szczepień

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

85-030 Bydgoszcz,

ul. Floriana 10,

tel: 52 325 56 39


Co trzeba zrobić aby poddać się operacji w Szpitalu Eskulap?

Pacjent chcący poddać się planowej operacji lub hospitalizacji w Szpitalu Eskulap musi odbyć konsultację u lekarza pracującego w danym oddziale.

Dotyczy to również pacjentów posiadających już skierowanie do szpitala.

Jeśli nie posiadasz skierowania do szpitala, to w celu kwalifikacji do operacji w Szpitalu Eskulap należy zarejestrować się na refundowaną lub odpłatną konsultację u wybranego specjalisty.


Jak umówić się na wizytę refundowaną przez NFZ?

Aby uzyskać poradę w ramach NFZ niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty posiadającego podpisaną umowę z NFZ.
Na skierowaniu muszą się znaleźć:
1. Dane lekarza kierującego (imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu)
2. Pieczęć placówki kierującej zawierająca numer umowy z NFZ
3. Dane pacjenta: Nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania, płeć
4. Rozpoznanie wstępne oraz kod ICD-10
5. Numer umowy z NFZ placówki kierującej

Rejestracji można dokonać:

 • Elektronicznie
 • Telefonicznie
 • Osobiście w:
  Szpital Eskulap
  ul.Koperkowa 2, Osielsko – dni powszednie od godz. 7.00 do 21.00
  tel. 52 32 65 800
  Centrum Medycznym Eskulap
  ul. Cicha 41 Bydgoszcz – dni powszednie od godz. 10.00 do 18.00
  tel. 52 36 02 355

Mam umówioną wizytę w Eskulapie – o ile wcześniej muszę przyjść?

Na umówioną wizytę należy przyjść 15 minut przed umówionym terminem.  Kwadrans wystarczy na zebranie przez recepcjonistkę niezbędnych danych do założenia kartoteki czy sprawdzenia uprawnień w systemie eWUŚ. Niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości. Prosimy o zabranie na wizytę listy stosowanych leków i dokumentacji medycznej.


Mam umówioną wizytę, ale nie mogę przyjść – co zrobić?

Prosimy niezwłocznie zawiadomić nas:

 • odpowiadając „NIE” na smsa przypominającego o wizycie,
 • poprzez przesłanie emaila na adres recepcja@szpitaleskulap.pl,
 • telefonicznie

W jaki sposób potwierdzić ubezpieczenie w NFZ?

Niezbędnym warunkiem weryfikacji tożsamości i uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej jest okazanie dowodu tożsamości.

Aktualnie ubezpieczenie pacjenta jest potwierdzane elektornicznie poprzez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Jest to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. Niezbędnym warunkiem weryfikacji tożsamości i uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej jest okazanie dowodu tożsamości. Brak potwierdzenia w eWUŚ prawa pacjenta do świadczeń nie jest równoznaczne z brakiem ubezpieczenia. Jeżeli pacjent twierdzi, że uprawnienia posiada i okaże dokument je potwierdzający (tak jak dotychczas) lub złoży stosowne oświadczenie zostanie przyjęty. Co zrobić w sytuacji, kiedy eWUŚ nie działa? W takiej sytuacji można potwierdzić swoje prawo do świadczeń jednym z dokumentów poświadczających takie uprawnienia (np. legitymacja emeryta, zaświadczenie z zakładu pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia), a w przypadku braku takiego dokumentu – gdy pacjent wie, że prawo do świadczeń posiada – należy złożyć stosowne oświadczenie.


Jakie pończochy uciskowe potrzebuję do zabiegów skleroterapii? Jak je zamówić?

Do zabiegów skleroterapii zalecane są pończochy lub rajstopy uciskowe o 1 lub 2 stopniu ucisku. Wyroby dostępne są w sklepach medycznych i przez formularz na naszej stronie internetowej

https://szpitaleskulap.pl/oddzial/flebologia/przeciwzylakowe-podkolanowki-uciskowe/